محصولات ما

برای ثبت سفارش، فرم سفارش را پر نمایید

محصولات پالت کاران

پالت پلاستیکی آبی

توان تحمل درحالت ثابت ۴/۵ تن درحالت متحرک ۱۵۰۰

قیمت: 550 تومان

پالت پلاستیکی زرد

توان تحمل باردرحالت متحرک ۱۵۰۰درحالت ثابت ۴تن وزن ۱۸کیلو

قیمت: 250 تومان

پالت چوبی مارون

توان تحمل بار در حالت متحرک 1.5 تن، در حالت ثابت 4.5 تن

قیمت: 240 تومان

پالت چوبی اریا

توان تحمل بار در حالت متحرک یک تن و پونصد درحالت ثابت چهارتن

قیمت: 240 تومان

پالت چوبی مهرلبه دار

توان تحمل بار درحالت متحرک یک تن و پونصد، درحالت ثابت ۴ تن

قیمت: 240 تومان

پالت چوبی مهر بی لبه

توان تحمل بار درحالت متحرک ۱۵۰۰، حالت ثابت ۴ تن وزن ۱۸کیلوگرم

قیمت: 240 تومان

پالت چوبی اراک

توان تحمل در حالت متحرک ۱۵۰۰ کیلوگرم درحالت متحرک ۴تن

قیمت: 240 تومان

پالت چوبی یورو

توان تحمل بار در حالت متحرک ۳ تندر، حالت ثابت ۹ تن

قیمت: 250 تومان

عنوان؟

توان تحمل بار در حالت متحرک ۱۵۰۰، در حالت ثابت ۴۵۰۰ تن

قیمت: 220 تومان

عنوان؟

توان تحمل بار در حالت متحرک ۷۰۰ کیلو، در حالت ثابت ۱ تن

قیمت: 110 تومان

پالت چوبی یزد

توان تحمل بار در حالت متحرک ۱۵۰۰، در حالت ثابت ۴۵۰۰ کیلوگرم

قیمت: 110 تومان

پالت پلاستیکی نوع 2؟؟

توضیح؟

قیمت: 250 تومان

عنوان؟

توضیح؟

قیمت:؟

پالت چوبی بشکه؟

توضیح؟

قیمت: ؟